Vozový park

Merk nabízí možnost filtrovat a vyhledávat firmy podle jejich vozového parku. To je užitečné v mnoha oborech – ať už vaše firma nabízí služby pro společnosti s firemními vozidly, nebo je třeba i prodává. Tuto funkcionalitu naleznete v záložce Podrobné filtrování.

Kategorie vozidel

Kategorie vozidel, kterou využíváme v Merku, je dána přílohou zákona č. 56/2001 Sb. ve znění účinném do roku 2014. Ta vymezuje 7 základních kategorií:

 • L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
 • M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
 • N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
 • O – přípojná vozidla
 • T – traktory zemědělské nebo lesnické
 • S – pracovní stroje
 • R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

Kategorie M, N, O a jejich podkategorie a kategorie terénních vozidel MG a NG jsou shodně definovány v evropské směrnici 2007/46/ES. Kategorie L, T, S, R a OT jsou nad rámec evropského značení přidány českými předpisy.

Kategorie L

Motorová vozidla kategorie L se podle zákona č. 56/2001 Sb. člení na skupiny, pro které příloha 18 vyhlášky 341/2002 Sb. zavádí zkratky:

→ mopedy
◻︎ LA – dvoukolové mopedy – s objemem válců motoru nejvýše 50 cm³ v případě spalovacího motoru, maximální konstrukční rychlost nejvýše 45 km/h

◻︎ LB – tříkolové mopedy – s objemem válců motoru nejvýše 50 cm³ v případě spalovacího motoru, maximální konstrukční rychlost nejvýše 45 km/h, bez ohledu na uspořádání kol

◻︎ LB – lehké čtyřkolky – hmotnost v nenaloženém stavu menší než 350 kg (bez baterií v případě elektrického pohonu), nebo se zdvihovým objemem motoru nejvýše 50 cm³ v případě zážehového motoru nebo maximální čistý výkon nejvýše 4 kW pro jiné druhy motoru a maximální konstrukční rychlostí nejvýše 45 km/h

→ motocykly
◻︎ LC – motocykly – dvoukolové motorové vozidlo přesahující parametry (objem válců nebo rychlost) dvoukolového mopedu

◻︎ LD – motocykly s postranním vozíkem – vozidla se třemi koly umístěnými asymetricky a přesahující parametry (objem válců nebo rychlost) tříkolového mopedu

LE – motorové tříkolky
◻︎ motorové tříkolky – vozidlo se třemi koly umístěnými souměrně ke střední podélné rovině, přesahující parametry (objem válců nebo rychlost) tříkolového mopedu

◻︎ čtyřkolky jiné než lehké – hmotnost v nenaloženém stavu (v případě elektrického pohonu bez baterií) do 400 kg, v případě vozidla pro přepravu nákladů 550 kg, maximální čistý výkon motoru nejvýše 15 kW.

LM – motokolo – jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nejvýše 50 cm³ (v případě spalovacího motoru), maximální konstrukční rychlost nejvýše 25 km/h

Kategorie M

Motorová vozidla základní kategorie M mají nejméně čtyři kola a člení se podle zákona č. 56/2001 Sb. na kategorie:

 • M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a víceúčelová vozidla (podmínky pro rozdělení víceúčelových vozidel do kategorií M1 a N1 stanoví vyhláška)
 • M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
 • M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg

Evropská směrnice 2007/46/ES vozidla kategorie M člení do kategorií M1, M2 a M3 shodným způsobem.

Kategorie terénních vozidel se značí M1G, M2G, M3G.

Podle přílohy 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb. se vozidla kategorie M1 označují jako osobní automobil a vozidla kategorií M2 a M3 jako autobus.

Trolejbusy (včetně hybridních trolejbusů, duobusů atd.) by podle obecných definic kategorií měly být považovány zároveň za autobusy i za drážní vozidla, avšak v praxi se v České republice schvalují pouze jako drážní vozidla a registraci a schvalování podle zákona č. 56/2001 Sb. nejsou podrobovány.

Kategorie N

Motorová vozidla základní kategorie N (nákladní automobily) mají nejméně čtyři kola a člení se podle zákona č. 56/2001 Sb. na kategorie:

 • N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
 • N2 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg
 • N3 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

Kategorie terénních vozidel se značí N1G, N2G, N3G.

Evropská směrnice 2007/46/ES rozděluje vozidla do kategorií N1, N2 a N3 shodným způsobem.

Kategorie O

Přípojná vozidla základní kategorie O se podle zákona č. 56/2001 Sb. člení na kategorie:

 • O1 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg
 • O2 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3500 kg
 • O3 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale nejvýše 10 000 kg
 • O4 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg
 • OT1 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 1500 kg
 • OT2 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 1500 kg, ale nejvýše 3500 kg
 • OT3 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale nejvýše 6000 kg
 • OT4 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 6000 kg

Evropská směrnice 2007/46/ES rozděluje vozidla do kategorií O1, O2, O3 a O4 shodným způsobem.

Z definice přípojného vozidla je zřejmé, že potahové vozidlo, určené k tažení zvířetem, ani ruční vozík, určený k tažení nebo tlačení člověkem, se za přípojná vozidla nepovažují. Do kategorie O by podle definic měla spadat i přípojná vozidla nemotorových vozidel, zejména jízdních kol, avšak znění zákona a prováděcí vyhlášky s tím nepočítají.

Kategorie T

Pro kategorii T, traktory zemědělské nebo lesnické, zákon neuvádí podrobnější rozlišení. Vyhláška č. 341/2002 Sb. zmiňuje kolové i pásové traktory.

Příloha 18 vyhlášky 341/2002 Sb. člení kolové traktory do podrobnějších kategorií. Všechny jsou charakterizovány nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, ve výjimečných případech dočasně i s vyšší, u traktorů s výše položeným těžištěm nebo větší světlou výškou je nejvyšší konstrukční rychlost omezena na 30 km/h.

 • T1 – nejméně jedna náprava, minimální rozchod větší než 1150 mm, nenaložená hmotnost v provozním stavu větší než 600 kg, světlá výška nad vozovkou menší než 1000 mm.
 • T2 – minimální rozchod menší než 1150 mm, nenaložená hmotnost v provozním stavu větší než 600 kg, světlá výška nad vozovkou menší než 600 mm.
 • T3 – nenaložená hmotnost v provozním stavu menší než 600 kg
 • T4 – ostatní
 • T4.1 – traktory s vysokou světlou výškou – v pracovní poloze je světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm
 • T4.2 – zvláště široké traktory

Kategorie S

Vozidla kategorie S se podle zákona č. 56/2001 Sb. člení na kategorie:

 • Ss – pracovní stroj samojízdný
 • Sp – pracovní stroj přípojný (určený k připojení za tažné motorové vozidlo)
 • Sp1 – pracovní stroj přípojný o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 3000 kg
 • Sp2 – pracovní stroj přípojný o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3000 kg, ale nejvýše 6000 kg
 • Sp3 – pracovní stroj přípojný o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 6000 kg

Vyhláška 341/2002 Sb. tyto kategorie píše velkými písmeny (SS, SP, SP1 atd.) a užívá též označení kategorií SPT, SPT1 (snad pracovní stroj přípojný traktorový) a SN (pracovní stroj nesený), které v zákoně nejsou zmíněny (pracovní stroj nesený sám není vozidlem, ale je na vozidle zavěšen a tvoří s ním jeden celek).

Kategorie R

Zákon neobsahoval bližší rozdělení ani příklady vozidel spadajících do kategorie R. Některé příklady druhů vozidel byly uvedeny v příloze 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Podle obecné definice by do ní měla spadat zejména všechna nemotorová vozidla, která nejsou přípojnými vozidly:

 • jízdní kola (včetně koloběžek, tandemů, šlapacích čtyřkolek, odrážedel atd.)
 • ruční vozíky nebo jiná vozidla tlačená nebo tažená pěšky jdoucí osobou, například pracovní stroje
 • nemotorové vozíky pro invalidy
 • potahová vozidla (kolová i saně)

Dále sem mohly patřit některé druhy motorových vozidel:

 • vozidlo bez karoserie, ve kterém je zabudován spalovací motor.
 • jednonápravový traktor s přívěsem
 • pásová motorová vozidla pro přepravu osob nebo nákladu (např. sněžná rolba a sněžný skútr). Vyhláška č. 341/2002 Sb. zmiňuje sněžný skútr u kategorie L, třebaže nevyhovuje definici žádné její podkategorie.
 • speciální čtyřkolka
 • vozík pro invalidy s motorickým pohonem by měl spadat do kategorie L mezi lehké čtyřkolky, avšak příloha 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb. uvádí vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem o šířce a délce nepřesahující 1 metr, konstrukční rychlosti nejvýše 6 km/h a maximální přípustné hmotnosti nejvýše 450 kg mezi „ostatními vozidly kategorie R“

Kategorie v České republice od roku 2015

V České republice stanovil kategorizaci zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v příloze, na kterou odkazoval § 2 odst. 8 a § 3 odst. 1 zákona. Některá upřesnění obsahovala vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel.

Novelizačním zákonem č. 239/2013 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2015 zákon č. 56/2001 Sb. změněn tak, že znaky základních kategorií vozidel z něj byly zcela vypuštěny a k vymezení základních kategorií i jejich dalšího členění byl zmocněn prováděcí předpis. Tím se stala vyhláška č. 341/2014 Sb. Zákon v novelizovaném znění stanoví v § 3 odst. 4 pouze seznam kategorií: L, M, N, O, T, C, R, S a Z. Oproti dosavadní úpravě tedy nově přibyly kategorie C a Z. Vyhláška č. 341/2014 Sb. kategorie definuje prostřednictvím § 6, který odkazuje na přílohu č. 2 této vyhlášky.

Kategorie L

Pro popis silničních vozidel kategorie L a její další členění vyhláška č. 341/2014 Sb. odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013).

Nad rámec evropské kategorizace česká vyhláška zavádí jedinou kategorii:

 • LZ – dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům kategorie L a jsou zkonstruovány a vyrobeny k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu.

Kategorie M

Motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel. Vyhláška č. 341/2014 Sb. je dělí na kategorie:

 • M1 – vozidla kategorie M s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče. Nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen na jedno (tj. místo k sezení řidiče).
 • M2 – vozidla kategorie M s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun. Mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující.
 • M3 – vozidla kategorie M s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun. Mohou mít prostor pro stojící cestující.

U vozidla kategorie M zařazeného do podkategorie „terénních vozidel“ podle kritérií uvedených v oddílu 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES se za písmeno a číslici označující kategorii připojí písmeno „G“ (M1G, M2G, M3G).

V případě neúplného vozidla kategorie M zařazeného do podkategorie „vozidel zvláštního určení“ podle kritérií různých typů vozidel zvláštního určení, uvedených v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES, se za písmeno a číslici označující kategorii připojí písmeno „S“ (M1S, M2S, M3S). Jde-li o terénní vozidlo zvláštního určení, připojují se obě přípony (M1GS, M2GS, M3GS).

Kategorie N

Motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů. Vyhláška č. 341/2014 Sb. je dělí na kategorie:

 • N1 – vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • N2 – vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • N3 – vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun

U vozidla kategorie N zařazeného do podkategorie „terénních vozidel“ podle kritérií uvedených v oddílu 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES se za písmeno a číslici označující kategorii připojí písmeno „G“ (N1G, N2G, N3G).

V případě neúplného vozidla kategorie N zařazeného do podkategorie „vozidel zvláštního určení“ podle kritérií různých typů vozidel zvláštního určení, uvedených v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES, se se za písmeno a číslici označující kategorii připojí písmeno „S“ (N1S, N2S, N3S). Jde-li o terénní vozidlo zvláštního určení, připojují se obě přípony (N1GS, N2GS, N3GS).

Kategorie O

Přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i pro ubytování osob. Vyhláška č. 341/2014 Sb. je dělí na kategorie:

 • O1 – vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • O2 – vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • O3 – vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • O4 – vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun

V případě neúplného vozidla kategorie O zařazeného do podkategorie „vozidel zvláštního určení“ podle kritérií různých typů vozidel zvláštního určení, uvedených v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES, se se za písmeno a číslici označující kategorii připojí písmeno „S“ (O1S, O2S, O3S, O4S).

Kategorie T

Traktor kolový dle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/37/ES

Pro popis silničních vozidel kategorie T a její další členění vyhláška č. 341/2014 Sb. odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013).

Kategorie C

Traktor pásový dle Směrnice evropského parlamentu a rady 2003/37/ES)

Pro popis silničních vozidel kategorie T a její další členění vyhláška č. 341/2014 Sb. odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013).

Kategorie R

Pro popis silničních vozidel kategorie T a její další členění vyhláška č. 341/2014 Sb. odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013).

Kategorie S

Pro popis silničních vozidel kategorie T a její další členění vyhláška č. 341/2014 Sb. odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013).

Nad rámec evropské kategorizace česká vyhláška zavádí tyto podkategorie:

 • SS – pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost. V příloze č. 13 jsou jako příklady uvedeny rýpadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, vysokozdvižné vozíky.
 • SN – pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného.

Kategorie Z

Ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií.

V příloze č. 13 vyhlášky č. 341/2014 Sb. jsou v rámci požadavků vztahujícících se k této kategorii zmíněny:

 • jednonápravové traktory s přívěsy
 • speciální nosiče pracovních adaptérů
 • trolejbusy a tramvaje
 • ostatní vozidla